Northeast Alabama's Elite Kubota Dealer - 256.927.5454

Kubota SSV75

  1. Inventory
  2. Used Equipment
  3. Kubota SSV75
Cash$36,000
  • 2018
  • SSV75 PFR
  • 54 hours
  • 74HP 
  • Joystick Controls
  • Still under full warranty unit 6/2020
  • Still Like new